Prai brukervilkår

Sist oppdatert: 8. februar 2018

Disse tjenestevilkårene utgjør en juridisk bindende avtale ("avtalen") mellom deg og Prai AS ("Prai", "vi", "oss" eller "våre") som styrer din bruk av Prai-programmet, nettstedet og teknologiplattformen (samlet, "Praiplattform").

Ved å inngå denne avtalen og / eller ved å bruke eller få tilgang til Prai-plattformen, bekrefter du eksplisitt at du forstår denne avtalen og godtar alle vilkårene.   HVIS DU IKKE GODTar Å VÆRE BUNDET av VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU IKKE BRUKE PRAIPLATTFORMEN.

Praiplattformen

Praiplattformen er en teknologiplattform hvor personer som søker transport fra og til destinasjoner ("Praiere") kan digitalt praie sjåfører som kjører til eller gjennom disse destinasjonene ("Sjåfør" eller "Sjåfører"). Sjåfører og Praiere er kollektivt referert til her som "Bruker" eller "Brukere", og hver bruker skal opprette en brukerkonto som gir tilgang til praiplattformen.  Som bruker tillater du at Prai gir din lokasjon til sjåfører basert på faktorer som din plassering, beregnet tid for henting, destinasjon, brukerpreferanser og plattformeffektivitet. I forbindelse med denne avtalen skal kjøretjenestene som praies gjennom plattformen refereres til kollektivt som "Tjenester". Enhver avgjørelse fra en Bruker om å tilby eller akseptere Tjenester er en avgjørelse gjort etter slik brukers eget skjønn. Hver transporttjeneste levert av en sjåfør til en praier skal utgjøre en egen avtale mellom slike personer.

Endring av avtalen

I tilfelle Prai endrer vilkårene i denne avtalen, vil slike endringer kun være bindende for deg når du godtar den endrede avtalen. Fortsatt bruk av Praiplattform etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer. 

Betaling

Som en Praier forstår du at bruken av Tjenester kan føre til betalinger ("Betalinger"). Betalinger inkluderer takst og eventuelt andre gjeldende avgifter, bompenger, gebyrer og andre skatter, samt eventuelle tips du velger å betale. Prai har rett til å foreslå priser ved å legge ut aktuelle priser på www.praier.no eller gi deg forslag til en estimert pris for en bestemt tur på det tidspunktet du gjør en forespørsel. Prisene kan variere ut fra hvilken type tjeneste du ber om. 

Andre kostnader:

 • Avbestillingsgebyr. Etter at du har praiet en tur, kan du avbryte den via appen, men merk deg at det i enkelte tilfeller kan være et avbestillingsgebyr. 
 • Skadesavgift. Hvis en fører rapporterer at du har skadet førerens kjøretøy, er du enig i å betale en "Skadeavgift" avhengig av omfanget av skaden.
 • Andre kostnader. Andre gebyrer og tilleggsavgifter kan gjelde for din tur, som for eksempel flyplassavgifter, parkeringsavgift og annet.

Alle betalinger blir gjennomført via en tredjeparts betalingstjeneste (f.eks. Stripe, Inc). Prai kan erstatte slik tredjeparts betalingstjeneste uten varsel til deg. 

Utbetalinger

Hvis du er en Sjåfør, vil du motta betaling for din levering av tjenester i henhold til vilkårene i Sjåførtillegget, som skal utgjøre en del av denne avtalen mellom deg og Prai. Sjåførtillegget er tilgjengelig i Sjåfør-kontrollpanelet når du logger deg på kontoen din.

Prai kommunikasjon

Ved å inngå denne avtalen eller bruke plattformen, godtar du å motta kommunikasjon fra oss, inkludert via e-post, tekstmelding, samtaler og push-varsler. 

Din informasjon

Informasjonen din er all informasjon du oppgir, publiserer eller legger til i eller via Praiplattformen (inkludert eventuell profilinformasjon du oppgir) eller sender til andre brukere (inkludert via e-post eller via en hvilken som helst Prai-relatert postering på Facebook, Twitter eller andre sosiale medier) (din "Informasjon"). Du samtykker til at vi bruker informasjonen din til å opprette en brukerkonto som lar deg bruke Praiplattformen og benytte tjenestene.  Du samtykker i å gi og opprettholde nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon, og at vi kan stole på informasjonen din som nøyaktig, aktuell og fullstendig.

Vi bruker kundedata fra vår database for å optimalisere din brukeropplevelse. Denne informasjonen deles og brukes internt i bedriftens forskjellige sektorer, samt at nødvendig informasjon deles med eksterne tjenester som (Google, Facebook, Mandrill, Mailchimp, Keysms m.flere). Informasjonen brukes i sammenheng med markedsføring og forretningsutvikling

Kampanjer og henvisningsprogrammer

Prai, etter eget skjønn, kan gjøre kampanjer med forskjellige funksjoner til alle brukere eller potensielle brukere. Prai forbeholder seg retten til å holde tilbake eller fratrekke kreditter eller fordeler oppnådd gjennom en kampanje i det tilfelle at Prai bestemmer eller mener at innløsningen av kampanjen eller kreditten eller fordelen var feilaktig, bedragersk, ulovlig eller i strid med gjeldende kampanjer eller denne avtalen.

Fra tid til annen kan Prai gi deg incitamenter til å henvise venner og familie til å bli nye Brukere av Praiplattformen ("Henvisningsprogrammet"). Disse insentivene kan komme i form av kreditt, og Prai kan fastsette eller endre incentivtyper, beløp, vilkår, restriksjoner og kvalifikasjonskrav for eventuelle insentiver etter eget skjønn.

Ulovlige aktiviteter

Med hensyn til bruken av Praiplattformen og din deltakelse i Tjenestene, godtar du at du ikke vil:

 • gi deg ut for å være en annen person eller enhet
 • bryte lover, regler eller reguleringer som Brukeren forstår eller burde forstått er slike brudd
 • forstyrre Praiplattformen eller serverne eller nettverkene som er koblet til plattformen
 • bruke Praiplattformen på noen måte som krenker tredjeparts rettigheter, overføre skadelig kode, filer eller programmer eller diskriminere eller sjikanere noen på grunnlag av rase, nasjonal opprinnelse, religion, kjønn, kjønnsidentitet, fysisk eller psykisk funksjonshemming, medisinsk tilstand, sivilstatus, alder eller seksuell orientering

Sjåførforpliktelser

Ved å være Sjåfør, garanterer og godtar du at:

 • Du har et gyldig førerkort og kjøreseddel utferdiget av politiet.
 • Du eier, eller har juridisk rett til å betjene, kjøretøyet du bruker når du er Sjåfør, og slikt kjøretøy er i god driftstilstand og oppfyller industristandarder og alle gjeldende lovbestemte krav.
 • Du vil ikke engasjere seg i hensynsløs oppførsel under kjøring, tillate en uautorisert tredjepart å være med deg i kjøretøyet, være Sjåfør mens du er påvirket av alkohol eller rusmidler, eller iverksette tiltak som skader eller truer med å skade Brukere eller tredjepart.
 • Du samtykker i at vi kan innhente og lagre nødvendig informasjon om deg.
 • Du har en gyldig forsikring i samsvar med alle gjeldende lovkrav.
 • Du betaler alle gjeldende statlige og kommunale skatter og avgifter.

Åndsverk

Alle immaterielle rettigheter i Prai Platform skal eies av Prai helt og fullt. Disse rettighetene inkluderer databaserettigheter, opphavsrett, designrettigheter (registrert eller uregistrert), varemerker (registrert eller uregistrert) og andre lignende rettigheter, uansett hvor de eksisterer i verden. Du anerkjenner og godtar at eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemelding eller annen informasjon ("Innleveringer") som du har gitt oss, er ikke-konfidensielle og skal bli Prais eneste eiendom. Prai skal eie eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, og skal ha rett til ubegrenset bruk og formidling av disse Innleveringene til ethvert formål, kommersielt eller på annen måte uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg.

Forbehold

Følgende ansvarsfraskrivelser er gjort på vegne av Prai, våre datterselskaper, hver av våre respektive ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter og aksjonærer:

Prai tilbyr ikke transporttjenester, og Prai er ikke transportør. Det er opp til Sjåføren å avgjøre om det skal tilbys en tur til en Praier som blir kontaktet gjennom Praiplattformen, og det er opp til Praieren å avgjøre om man skal ta imot en tur fra en Sjåfør som blir praiet gjennom plattformen.

Vi garanterer ikke og lover ikke noen konkrete resultater fra bruk av Praiplattformen, inkludert muligheten til å levere eller motta Tjenester på et bestemt sted eller tidspunkt.  Vi garanterer ikke at din bruk av Praiplattformen vil være nøyaktig, fullstendig, pålitelig, aktuell, sikker, uavbrutt, alltid tilgjengelig eller feilfri, eller at Praiplattformen er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Vi kan ikke garantere at hver Bruker er som han eller hun hevder å være. Bruk sunn fornuft når du bruker Praiplattform, inkludert å se på bildene til Sjåføren eller Praieren, for å være sikker på at det er den samme personen du ser personlig. Vi oppfordrer deg til å kommunisere direkte med hver potensiell Sjåfør eller Praier før du engasjerer en transporttjeneste.

Prai er ikke ansvarlig for oppførselen, online eller offline, for noen av Brukerne av Praiplattformen. Du er selv eneansvarlig for samspillet ditt med andre Brukere.

Du er ansvarlig for bruken av din brukerkonto, og Prai fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår som følge av uautorisert bruk av brukerkontoen din. Hvis du mistenker at en uautorisert part kan bruke din brukerkonto eller du mistenker noe annet brudd på sikkerheten, er du enig i å varsle oss umiddelbart.

Vi frasier oss alt ansvar, uansett handlingsform, for handlinger eller utelatelser fra andre Brukere (inkludert uautoriserte brukere eller "hackere").

Ansvarsfritak

Du vil forsvare, og holde Prai, inkludert våre tilknyttede selskaper, datterselskaper, ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter eller aksjonærer skadesløs for ethvert krav, søksmål, tap, kostnader, gjeld og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer) relatert til eller som følge av din bruk av Praiplattformen og deltakelse i Tjenestene.

Varighet og oppsigelse

Denne avtalen trer i kraft når du har opprettet en brukerkonto. Denne avtalen kan sies opp: a) av Brukeren, uten grunn, på sju (7) dagers skriftlig varsel til Prai; eller b) av partene umiddelbart, uten varsel, hvis den annen part har foretatt et vesentlig brudd på denne avtalen. I tillegg kan Prai avslutte denne avtalen eller deaktivere din brukerkonto umiddelbart dersom: (1) du ikke lenger kvalifiserer til å være Sjåfør i henhold til gjeldende lover, regler, tillatelser, bestemmelser eller forskrifter; (2) du faller under grensene til Prais stjerneklassifisering (3) Prai i god tro anser at en slik deaktivering er nødvendig for å beskytte sikkerheten til Brukere eller tredjeparter.

Lovvalg og verneting

Forholdet mellom Brukerne og Prai reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom disse ikke fører frem skal tvisten løses av norske ordinære domstoler med Oslo Tingrett som verneting.

Konfidensialitet

Brukerne har taushetsplikt om ethvert forhold av konfidensiell art. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, opplysninger om tekniske forhold, rutiner, mv. Partene plikter å sørge for at slik informasjon ikke gjøres kjent for andre.

Forholdet til Prai

Som en Sjåfør som bruker Praiplattformen, erkjenner og godtar du at forholdet mellom deg og Prai i henhold til denne avtalen er utelukkende som uavhengige avtaleparter. Du og Prai er uttrykkelig enig i at dette er ikke en ansettelsesavtale. Du har ingen fullmakt til å binde Prai, og du forplikter seg til å ikke presentere deg som en ansatt, agent eller autorisert representant for Prai.

Du beholder enerett til å bestemme når, hvor og hvor lenge du vil utnytte Praiplattformen. Du beholder selv muligheten til å akseptere eller avvise eller ignorere en Praier anmodning. Du erkjenner og godtar at du har full diskresjon til å yte tjenester eller på annen måte delta i annen næringsvirksomhet eller yrkesaktivitet helt uavhengig av Prai.